Sosyal Medya

Displastik Kalçaların Tanısında Kullanılan Ölçümler

Sosyal Medya:

Displastik Kalçaların Tanısında Kullanılan Ölçümler

Asetabular İndeks (Aİ) (N:3-13°); Açı, hem triradiat kıkırdakları (Hilgenreiner çizgisi) hem de asetabular çatılar boyunca uzanan ikinci bir çizgiyi birleştiren yatay bir çizgiden oluşur. Erişkinlerde, bunun yerine asetabular çatının sklerotik bölgesinin en medial noktası ve asetabulumun lateral kenarını birleştiren çizgiyle yatay bir çizgi tarafından oluşturulan açıdır.

Sharp Açısı (N:<45°);  Yatay bir çizgi ve gözyaşı damlasının kaudal ucundan ve asetabulumun yan kenarından geçen bir çizgiden oluşan açıdır.

Lateral Merkez-Kenar Açısı (LMKA) (N:25-39°); Longitudinal pelvik eksene paralel bir çizgi ile femur başının merkezini asetabular sourcil’in lateral kenarı ile birleştiren bir çizginin oluşturduğu açı.

Medial Merkez-Kenar Açısı (MMKA); Longitudinal pelvik eksene paralel bir çizgi ile femur başının merkezini asetabular sourcil’in medial kenarı ile birleştiren bir çizginin oluşturduğu açıdır.

Asetabular Ark Açısı; Femur başının merkezini asetabular sourcilin medial ve lateral kenarı ile birleştiren iki çizginin oluşturduğu açıdır (LMKA ve MMKA açılarının toplamı).

Ekstrüzyon indeksi (N<%25); Toplam yatay baş çapına (A + B) kıyasla astabulum tarafından örtünmemiş femur başının (A) yüzdesidir.

FEAR İndeks/Femoro-Epiphyseal Acetabular Roof Index;

Wyatt ve ark. FEAR indeksini, asetabuler sourcilin en medial ve lateral kısımlarını birleştiren bir çizgi ile femur başı fizis skarının düz orta üçte birlik kısmının en medial ve lateral kısımlarını birleştiren bir çizgi arasındaki açı olarak tanımlamıştır.
Pozitif FEAR indeksi ≥5° olarak tanımlandı. ≥2° alternatif olarak da kullanılmaktadır.
Pozitif bir FEAR indeksi genel olarak klinik instabilitenin varlığının göstergesiydi, ancak FEAR indeksi tek başına belirli bir kalçanın instabilitesini tam olarak tanımlamakta yetersizdir düşük hassasiyete (%30-40) sahiptir . FEAR indeksi en iyi şekilde diğer klinik ve radyografik özelliklerle birlikte kullanılır.

Alfa açısı; esas olarak MR aksiyel görüntüleri üzerinde tanımlanmış bir ölçüm olmasına rağmen, AP, crosstable lateral, frog-leg ve Modifiye Dunn grafileri üzerinde de ölçülebilir.
Alfa açısının ölçümü için, femur boynunun ortasından femur başının orta noktasına bir çizgi çizilir. Femur başı orta noktası ile femur başının sferisitesinin bozulduğu anterior femur baş-boyun bileşkesine çizilen çizginin kesişmesi ile oluşan açı, alfa açısı olarak tanımlanmaktadır.
50–55º’ye kadar normal olarak kabul edilebilir.

Anterior femoral ofset; Lateral planda femur baş boyun bileşkesi ve başın anterioru arasındaki mesafenin ölçümü ile elde edilir.
Anterior ofsetin, normalde 10 mm’den fazla olması gerekir. FAS’ta bu değer 10 mm’nin altındadır.
Baş- boyun ofset oranı; Femur boynunun ve başın orta noktasından geçen bir çizgi çizilir. Sonrasında, bu çizgiye paralel olarak, femur boynu anteriorundan ve femur başı anteriorundan iki çizgi daha çizilir. Bu çizgiler arasındaki mesafenin femur başı yarıçapına bölünmesiyle, baş-boyun ofset oranı elde edilir.
Bu oranın 0,17’nin altında olması, cam tipi FAS belirtisidir.

Crossover İşareti; AP pelvis grafisinde ön duvar arka duvarı geçiyorsa pozitiftir.

Posterior Duvar İşareti; AP pelvis grafisinde posterior asetabular kenar kalça merkezinin medialine geçiyorsa pozitiftir.

Anterior Örtüm; AP pelvis grafisinde anterior asetabulum kenarının kapladığı femur başının yüzdesidir.

Posterior Örtüm; AP pelvis grafisinde posterior asetabular kenarın kapladığı femur başının yüzdesidir.

Koksa Profunda;  Pelvis AP grafide fossa asetabuli ilioiskial çizgiyi medial olarak geçiyorsa verilen isim.

Protrüzyo Asetabuli; Pelvis AP grafide femur başı medial olarak ilioiskial çizgiyle örtüşüyor veya geçiyorsa verilen isim.